Hálózatos és közösségi gazdaságfejlesztés

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft a fejlődés kulcsának az értékeken és kezdeményezésen alapuló, hálózatos együttműködést tekinti a vidék- és területfejlesztésben és a gazdaságfejlesztésben egyaránt. Hisszük, hogy kezdeményezőkészség, növekedési szándék, nyitottság és együttműködés nélkül a legjobb adottságokkal rendelkező közösségek, települések, vállalkozások sem képesek hatékonyan elérni céljaikat – azon szervezetek számára azonban, amelyek megfelelően élnek ezekkel a lehetőségekkel, mérhetően dinamikusabb növekedési pályák nyílnak meg.

A különböző beavatkozási területeken természetesen a rendelkezésre álló erőforrásoktól, céloktól és fennálló struktúráktól függően különböző eszközök, hangsúlyok használata kívánatos, de a cél és a folyamat nagy vonalakban minden esetben azonos:
 

 • hatásos, korszerű, már rövid távon is eredményt hozó eszközök segítségével megalapozni a motivációt
 • kezelni a rendszerben jelen lévő kihívásokat, akadályokat: bizalmatlanság, közöny, alultőkésítettség
 • feltárni a hálózatban meglévő és hiányzó kompetenciákat,
 • és felerősíteni a hálózatban meglévő innovativitást, kreativitást és kiaknázni az együttműködés szinergiáit és így
 • stratégiai szinten is értelmezhető növekedést és előnyöket elérni.
   

A vállalat tevékenysége jelenleg két fő területen alkalmazza és fejleszti tovább ezt a módszertant.

 

Klaszter- és klaszteresedés-fejlesztés

A klaszterek és klaszterkezdeményezések Európa szerte a térségi gazdaságfejlesztés kritikus szereplői, olyan rugalmas szerveződések, amelyek kontrollált módon biztosítják a tagok számára az egyedileg sokszor megvalósíthatatlan növekedéshez szükséges környezetet. A magyarországi klaszterfejlődés története hullámzó tendenciát mutat, és néhány kiemelkedő kivételtől eltekintve mindmáig erősen támogatásfüggő. Ezzel együtt az elmúlt évek megalapozták a korábban csekély együttműködési kultúrát, amelynek révén a klaszterszerveződések már itthon is képesek vonzó alternatívát nyújtani az önálló üzletfejlesztéssel szemben.

A klaszter-együttműködés nyújtotta lehetőségeket azonban ki kell tudni használni, és számos klaszterkezdeményezésnek korlátos eszköztár áll rendelkezésére. A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft célja kettős: párhuzamosan javítani a klaszterek számára hozzáférhető támogatások kihasználhatóságát és hatékonyságát, illetve fejleszteni a vállalkozások és klaszterek együttműködési kompetenciáját, tágítani perspektívájukat.

 

Ezen a téren a főbb referenciák:

ClusteriX

Az INTERREG IVC programban finanszírozott, 2012-14 között zajlott projekt, amelyben a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft partnerként vett részt. A ClusteriX célja a szektorok és klaszterek közötti innovatív együttműködés rendszereinek feltárása, a kooperatív klaszter-innováció terjesztése, illetve ennek kapcsán a klaszterek támogatásának optimalizálása volt. A projekt eredményei között kiemelendő

 

 • a kilenc partnertől összegyűjtött Jógyakorlat-kézikönyv (dropbox link), amely a klaszterfejlesztés számos kérdésére szolgál könnyen adaptálható megoldásokkal
 • Szakpolitikai Ajánlások (dropbox link), amelyek rendszerbe szedve tartalmazzák a partnerség legfontosabb javaslatait a projektben vizsgált kérdések eredményes kezelésére.
 • 2014 áprilisában került megrendezésre a ClusteriX Klaszter-Mesterkurzus. A rendezvény előremutató, jól adaptálható nemzetközi ajánlásokkal és hazai eredmények bemutatásával jól kiegyensúlyozott szakmai fórum volt, ráadásul az együttműködés megalapozásában játszott kulcsszerepe ezen túl is az utóbbi évek egyik legfontosabb hazai klasztereseményévé tette.
 • Térségi Intézkedési Terv amelyben a magyarországi és nyugat-dunántúli helyzetre leginkább alkalmazható javaslatokat fejtjük ki. A TÉT tartalmazza a térségre vonatkozó négy fő intézkedési javaslatot: a klasztertermékek fejlesztését, az egységes, szisztematikus elemzési/fejlesztési keret felállítását, a nemzetköziesedés támogatását és az együttműködési platform szükségességét.
 • Klaszterökoszisztéma-elemzés. A Dániából származó elemzési/problémafeltáró és –kezelő módszertant a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft adaptálta a hazai viszonyokra, így kínálva integrált megoldást a klaszterek egyedi problémáira.
 • A projekt legfontosabb hazai eredménye az Innovatív Klaszterek Országos Szövetségének megalakulása (Ld lent)


 

ClusterPoliSEE

A ClusterPoliSEE projekt a South-East Europe program kulcsprojektje volt a klaszterek területén. A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft megbízott szakértőként dolgozott együtt a projektben partner és munkacsomag-koordinátori feladatokat betöltő MAG Zrt Klaszterirodával/NGM Nemzetközi és Klaszter Főosztállyal. Feladatunk volt többek között

 • egyrészt a térség országaiban meglévő klaszterfinanszírozási sémák és stratégiák elemzése, osztályozása és javaslattétel a szakpolitikai irányok és gyakorlatok fejlesztésére,
 • másrészt egy regionális kutatási próbaprojekt lefolytatása a Nyugat-Dunántúl autóipari klaszteresedésének múltjáról és lehetséges jövőbeli irányairól

 

IKOSZ

Az Innovatív Klaszterek Országos Szövetsége alulról jövő kezdeményezés, amely az aktív magyarországi klaszterek körében a ClusteriX projekt során felmerült igényekre adott válaszként jött létre. A Szövetség célja, hogy az aktív, együttműködésre kész klasztereket tömörítse, közös érdekképviseleti, marketing és tudástranszfer-platformja legyen. Jelenleg a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft szakértője tölti be az IKOSZ elnöki tisztét.

 

Hálózat-alapú térségi és helyi gazdaságfejlesztés

Magyarország térségeinek jelentős része nem használja ki az együttműködéssel generálható potenciált, sajnos az a jellemző, hogy a helyi kezdeményezések ritkák, és még azok mindegyike sem kap kellő támogatást. A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft küldetésének tekinti, hogy a sokszor történelmileg működésképtelen helyi és térségi viszonyrendszereket dinamizálja, segítsen megkönnyíteni a helyi együttműködési kezdeményezéseket, és így hozzájáruljon a fenntartható, versenyképes helyi gazdasági hálózatok kiépüléséhez.

A cég szakértőinek sokéves vidék-, terület- és gazdaságfejlesztési tapasztalata ötvöződik ebben a stratégiai irányban. Testreszabott, költséghatékony megoldásokat kínálunk, amelyek egyformán segíthetnek rövidtávú konkrét feladatok hatásos megoldásában és komplex stratégiai tervek megvalósításában.

Alapelveink:

 • Az érték helyben van – mindenütt vannak megőrzésre, fejlesztésre váró, tőkésíthető adottságok, értékek, amelyeket nem kívülről kell behozni. A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft arra vállalkozik, hogy segít ezeket az adottságokat tudatosítani, és kidolgozni a lehető legjobb hasznosításukat.
 • Ezer úton egyfelé – nincs két egyforma helyzet, ezért nincs két egyforma megoldás sem. A moduláris konzervmódszertanok sosem érnek el optimális eredményeket. A közösségi fejlesztés egyik alaptétele, hogy a hajtóerőnek belülről kell fakadnia, mert így alakulhat ki az a sajátos út és cél, amely a közösségnek leginkább megfelel.
 • A fejlődés a közösségé – a közösség kell, hogy legyen az együttműködések és fejlődési projektek birtokosa. A közösség ismeri a problémáit, a közösségnek is kell felelősséget vállalnia a saját jövőjéért, de ebben minden támogatást megkaphat
 • A fejlődéshez három dolog kell: motiváció, motiváció és motiváció.” – A helyi fejlődésnek nagyon ritkán a pénz a kulcsa, kellő összefogással a költségek kevés kivételtől eltekintve megszűnnek szűk keresztmetszet lenni. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a közösség tagjai motiváltak legyenek, vagyis hajlandóak legyenek időt, pénzt, energiát áldozni a közös fejlődésre – ami csak akkor történik, ha sajátjuknak érzik az eredményeket.
 • A rövid és hosszú távú eredmények egyensúlya –
 • A megfelelő kommunikáció mindennek az alapja – a kommunikáció intenzitása és módja egyaránt sokat változott a 21. században, megfelelő használata ma már nem csak fontos, de kritikus. Ahhoz, hogy a közösségi fejlesztési hálózatok viszonyrendszere és információs ellátottsága alkalmas legyen a fenntartható, kreatív együttműködésre, elengedhetetlen, hogy a résztvevők képesek legyenek kommunikálni egymással és a külvilággal.

 

Ezen a téren a főbb referenciák:

E-COOP

Az E-COOP európai együttműködési projektet az INTERREG IVC program támogatta. A megvalósítás három éve során a partnerség azt kutatta, hogy mi módon járulhatnak hozzá a digitális eszközök, megoldások, közszolgáltatások a helyi közösségek formálásához, helyi/térségi gazdasági fejlődéshez. A legjobb gyakorlatok inspiráló gyűjteménye mellett készült egy sor tematikus kiadvány és egy fejlesztési kézikönyv is, amelyek közérthető módon, lépésről lépésre tekintik át, hogy mi szükséges egy sikeres „Digitális Szövetkezet” kialakításához.

Mindemellett a magyarországi megvalósítás fontos eredménye, hogy elkészült az E-COOP Akadémia, más néven Digitális Bajnokképző interaktív műhely módszertana, amely háromnapos rendezvény keretében mutatja meg a kihívásvezérelt közösségi fejlesztések lehetőségét, a ko-kreált szolgáltatások előnyeit.

A projekt során szervezetünk szorosan együttműködött a NAKVIval (ma Herman Ottó Intézet), illetve a hazai jógyakorlatok gazdáival, a sárvári Nádasdy Ferenc Múzeummal (jógyakorlat: Sárvár Anno), illetve a Rábcatorok Partnerséggel (pilot: Veled Teljes – Rábcatorok Interaktív).

 

MICROPOL

A MICROPOL INTERREG IVC projekt az alternatív munkavégzés lehetőségeivel foglalkozott, a távmunka, a cowork-központok adaptálhatóságát, fenntarthatóságát, fejlesztési potenciálját vizsgálta vidékies területeken. A projektben az Európa szerte megvalósított ötletek, példák alapján kidolgozásra került az a forgatókönyv, amelynek segítségével települések és mikrotérségek elemezhetik közös lehetőségeiket, bevonzhatják a lehetséges felhasználókat, és kiaknázhatják a kreatív kapacitást a versenyképesség növelése érdekében.