hírek

A BIG AT-HU projekt zárásaként sikeres pedagógus továbbképzések kerültek megrendezésre Sopronban, Szombathelyen és Zalaegerszegen.

Az "Oktatási együttműködések az AT-HU határ régióban" elnevezésű, BIG AT-HU projekt lezárása előtt három fontos szakmai rendezvény került lebonyolításra, megyénként 1-1 alkalommal. Az első 2019. szeptember 24-én került megrendezésre a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán, a második 2019. október 2-án Szombathelyen a Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai Központban, végül a harmadik 2019. október 10-én valósult meg Zalaegerszegen, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében.

 

A három helyszínen lezajlódott rendezvények programja és menete azonos volt.

A délelõtt folyamán projektpartnerünk, a Soproni Egyetem Multiplikátor rendezvénye zajlott, melyet a délután folyamán a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által szervezett pedagógus továbbképzések követték. A multiplikátor rendezvény célja volt, hogy szélesebb körben megismertesse projektünk elért eredményeit, tájékoztatást nyújtson az elkészült szakmai anyagok elérési lehetõségeirõl, felhasználásáról. Törekvése, hogy a meghívott résztvevõk segítségével további csatornákat, új elérési utakat találjunk intézményekhez, pedagógusokhoz, szakemberekhez, akik a projekt keretében létrehozott fejlesztéseket, szellemi termékeket így megismerhetik, és felhasználhatják munkájuk során. Délután a nyelvoktató pedagógusok számára szervezett továbbképzés során kiemelten a Soproni Egyetem által kidolgozott Módszertani útmutatót, valamint a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. megbízásában elkészített „Oktatási segédanyag német nyelvi foglalkozásokhoz” címû tananyagokat kívántuk megismertetni, használatukhoz gyakorlati segítséget nyújtani.

A továbbképzések a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának II. évfolyamos német nemzetiségi óvodapedagógus hallgatóinak elõadásával kezdõdtek. A hallgatók Manuela Eitler--Sedlak „Flo W. voll im Flow” címû könyvébõl adták elõ a „Flo und Udo Überflieger” címû fejezetet német nyelven, oly módon, amely figyelembe veszi a gyermekeknek szóló idegen nyelvû elõadás nyelvi elõírásait. Az elõadás mindhárom helyszínen rendkívüli sikert aratott. A program e színházi jellegû kezdését indokolta, hogy a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. megbízásában létrehozott oktatási segédanyag a Soproni Egyetem által összeállításra kerülõ nyelvfejlesztéshez szükséges szociális és kommunikatív alapkompetenciák fejlesztésérõl szóló módszertani útmutatóra épít, mely a „Flo W. voll im Flow” c. könyv alapján került kidolgozásra. A könyvben Floriane Wolfot és családjának mindennapjait kísérheti nyomon az olvasó. A könyv rövid, könnyen érthetõ történetekben mutatja be a különbözõ közösségek és a család összetartásának alapfeltételeit. Megtanítja azt is, hogyan lehetnek együtt boldogok, elégedettek és sikeresek egy közösség tagjai. Vagyis a flow élményrõl és az ahhoz vezetõ útról olvashatunk. A könyv alkalmas a projekt célkitûzéseinek megvalósítására, vagyis az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése mellett a szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztésére.

 

A hallgatók elõadása után Dr. Kovácsné Vinkovics Éva mutatta be Babai Zsófia, Dr. habil Bodnár Gabriella és általa elkészített kétnyelvû óvodapedagógusok számára, a német és a magyar, mint idegen nyelvek közvetítéséhez írt, kész témafeldolgozásokat tartalmazó „Módszertani útmutatót”. Az Útmutató az interneten is elérhetõ (https://www.big-projects.eu), de nyomtatott formában is rendelkezésre áll. A képzés hatékonyságát elõsegítõ módszertani anyag az óvodás-, és iskoláskorú gyermekek idegen nyelvi fejlesztésének lehetõségét mutatja be. A két nyelven íródott programokban megjelenik az élményközpontúság, azok a tartalmi elemek, melyek Manuela Eitler-Sedlak (2015): Flo W. voll im Flow c. könyvében is megfogalmazódnak. Az Útmutató elméleti részében a nyelvelsajátítás, szociális és érzelmi kompetenciák pszichológiai és pedagógiai jellemzõirõl, valamint azokról az életkori sajátosságokról olvashatnak, melyek miatt a nyelv, mint tevékenységközpontú ismeret és tapasztalás (FLOW) elsajátítási folyamata kerül fókuszba. A módszertani fejezet kifejezetten gyakorló óvodapedagógusoknak, pedagógusjelölteknek íródott. Tematikája követi az óvodai foglalkozásokhoz kapcsolódó témaköröket. A témák kifejtésében igen sok az élményközpontú, tevékenységhez kötõdõ elem. A gyermek kíváncsiságát kielégítõ tartalom, a nyelv megismerését szolgáló szókészletgazdagság és következetes feladat-orientáció jellemzi.

Ezt követõen Babai Zsófia elõadása következett, mely keretében bemutatta a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. megbízásából készült „Oktatási segédanyag német nyelvi foglalkozásokhoz az óvoda és az általános iskola 1-2-3. osztálya részére” címû segédletet.

A tananyag olyan kidolgozott témákat tartalmaz, amelyeket az óvodában és az általános iskola elsõ három osztályában az élményekre, életszerû helyzetekre alapozott nyelvátadás szellemében dolgozhatnak fel a német nyelvet oktató pedagógusok, ezzel megkönnyítve az óvoda-iskola átmenetet a gyerekek számára. A különbözõ témák az évszakokhoz kapcsolódóan jelennek meg. A feldolgozás a legtöbb esetben valós élethelyzetet tartalmazó történetbõl indul ki, melyet a pedagógus elõször magyar nyelven mesél el, majd német nyelven, leegyszerûsített formában. Ezeket a téma szókincsét feldolgozó párbeszédek követik. A szintek közti különbség abban nyilvánul meg, hogy egyrészt fokozatosan bõvül a szókészlet, másrészt bonyolultabbá válik a kommunikáció. Fõ törekvés a kommunikációs készség fejlesztése, amely az idegen nyelv oktatásának egyik legfontosabb feladata napjainkban. A témákhoz mondókák, gyermekdalok, körjátékok, mozgásos játékok is kapcsolódnak, amelyek mind hozzájárulnak az eredményes idegen nyelv elsajátításához. A mûhelyfoglalkozás során a résztvevõk nyomtatott formában is megkapták az oktatási segédanyagot, mely a projekthez kapcsolódó Tudásplatformon keresztül ingyenesen, bárki számára le is tölthetõ (https://www.big-projects.eu).

A szakmai elõadások után mindhárom helyszínen workshop, mûhelyfoglalkozás zárta a programot, melyen a résztvevõ pedagógusok aktivitásának köszönhetõen értékes szakmai beszélgetésekre, tapasztalatcserére és hálózatépítésre került sor. A pedagógusok megfogalmazták, hogy a bemutatott útmutató, valamint oktatási segédlet hiánypótló szakmai anyag, hisz az élményközpontú tanulást támogató német nyelvkönyvekbõl az angollal szemben hiány van és nem rendelkeznek olyan kész óratervekkel, amelyekben a komplex tanulás elve érvényesül. Az elkészült oktatási segédanyag tekintetében számos pozitív visszajelzés érkezett a hallgatóságtól, miszerint a gyakorlatban, az óvodai és iskolai mindennapi munka során maximálisan használható, jól beépíthetõ, felépítését tekintve figyelembe veszi az életkori sajátosságokat és a fokozatosságot, valamint a témakörök jól illeszkednek a nevelési- és a tanév során feldolgozandó témákhoz.

fotógaléria

további hírek